Eyes on the Street: SoHo

eyes_soho_hydrant.jpg

ALSO ON STREETSBLOG